کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Dedicated Server SX 131 - Dedicated Server XS 131
Intel® Core™E5-1650v2
RAM 64 GB DDR3 RAM
Hard disks 10 x 6 TB SATA 3 Gb/s HDD 7200 rpm
(Software-RAID ; Level optional)NICconnected at 1 GbitBackup
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

Dedicated Server SX 290 - Dedicated Server XS 290
Intel® Xeon® E3-1245 Quadcore incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR3 RAM ECC
Hard disks 15 x 4 TB SATA 6 Gb/s HDD7200 rpm incl.
16-Port Hardware-RAID Controller (RAID-Level optional)NICconnected at 1 Gbit
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

فاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.