کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
DA-1 DELL -


CPU: Dual Xeon L5520 2.26Ghz
Ram: 36GB
HDD: 1TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 85 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-3 HP Proliant -


CPU: 2X Quad L5420
Ram: 16GB
HDD: 2*1TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 50 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-5 IBM -


CPU: E5462 Xeon 2.8GHz
Ram: 16GB
HDD: 2*1TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 65 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-2 INTEL -


CPU: 2x L5420 Xeon 2.5GHz
CPU: E5462 Quad Core 2.8 Ghz
Ram: 32GB
HDD: 2*1TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 65 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودDA-4 Supermicro -


CPU: 2x L5420 Xeon 2.5GHz
Ram: 16GB
HDD: 2*1TB SATA
BW: 10TB
port : 1GB
IP=1
Usa - Dacentec


امکان ارایه هارد SSD , SAS
امکان ارایه انواع بلاک ای پی
26/ - 27/ - 28/ - 29/

قیمت ماهانه 55 دلار
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.225.78) وارد شده است.