کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
D9-110 -


Cpu: Dual Core - i3-540 – 3.06Ghz
Ram: 16 GB DDR3
Hard Disk:2 x 2TB
Minimum Speed: 1Gbps Port – 100Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered
RAID:Software Raid 1
KVM:Optional KVM


قیمت ماهانه 59.99 پوند

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD9-200 -


Cpu: Intel® Xeon® X3450 - 8M Cache, 2.66 GHz
Ram: 32 GB DDR3
Hard Disk:2 x 2TB
Minimum Speed: 1Gbps Port 500Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered
RAID: H200Raid Controller-Raid 1 & 0
KVM:Optional KVM


قیمت ماهانه 67.99 پوند

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD9-210 -


Cpu:X3470 – 2.93Ghz
Ram:32GB
Hard Disk: 2 x 2TB
Minimum Speed:1Gbps Port - 500Mbps Guaranteed
Traffic:Unmetered / 321TB
RAID: H200 Raid Controller – Raid 1 & 0
KVM:Free KVM


دارای 4 عدد آی پی
قیمت ماهانه 72.24 پوند

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD9-300 -
Cpu:Intel® Xeon® E5-2430 - 15M Cache, 2.20 GHz
Ram:64GB
Hard Disk: 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade
Minimum Speed: 1Gbps Unmetered Port - 1Gbps Guaranteed
Traffic: Equivalent to 321TB/month
RAID:Onboard Raid 1
KVM:Free KVM
4 عدد آی پی
قیمت ماهانه 119.99 پوند

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

D9-700 -


Cpu: 16 Core
2x 8Core E5-2650v2 - E5-2670 - 2.60Ghz
Ram: 192GB DDR3
Hard Disk: 4 x 300GB SAS 10K + 240GB Cachecade Custom Configuration Raid
Minimum Speed:1 Gbps
Traffic:Unmetered / 321TB
Minimum Speed : Unmetered 10Gbps Port – Contended
RAID:Onboard Raid 1
KVM:Free KVM


4 عدد آی پی
قیمت ماهانه 263.49 پوند

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD10-210 -


Dell PowerEdge D10-230

Operating System: Vmware esxi
CPU:E3-1230 - 3.20Ghz
Memory:16GB DDR3 ECC Memory
Hard Disk Configuration:2 x 2TB SATA 7,200 RPM
===
Operating System:

(CentOS Linux 6 - Optional Control Panels (Free
(CentOS Linux 7 - Optional Control Panels (Free
(Debian Linux 7 (Free
(Fedora Linux 21 (Free
(Ubuntu Linux 14.04 LTS (Free
(Ubuntu Linux 14.10 (Free
(Citrix XenServer 6.x Free (Free
(VMWare ESXi / vSphere 5.5 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(VMWare ESXi / vSphere 6.0 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(Windows Server Enterprise 2008 R2 (No Virtual OSE Rights) (+ £17.00 per month
(Windows Server 2012 R2 (+ £17.00 per month
(Windows Server Install Only - Provide Key and Version In Notes (Free
(Other OS - Details Provided In Notes (Free

===
(2x 2TB SATA 7,200 RPM (Free

===

Raid:H200 Raid Controller - Raid 0 / 1
(Remote Management:DRAC Enterprise (Virtual KVM
Dedicated Bandwidth:1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation:1 Usable IP Address

===
(4Usable IP Addresses (Free
(9Usable IP Addresses (+ £10.20 per month
(33Usable IP Addresses (+ £40.80 per month
(65Usable IP Addresses (+ £81.60 per monthقیمت ماهیانه: £25.49
قیمت 3 ماهه همراه با 5% تخفیف: £85.47
قیمت سالیانه همراه با 15% تخفیف: £305.88

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD10-230 -


Dell PowerEdge D10-230

Operating System: Vmware esxi
CPU:E3-1230 - 3.20Ghz
Memory:16GB DDR3 ECC Memory
Hard Disk Configuration:2 x 2TB SATA 7,200 RPM
===
Operating System:

(CentOS Linux 6 - Optional Control Panels (Free
(CentOS Linux 7 - Optional Control Panels (Free
(Debian Linux 7 (Free
(Fedora Linux 21 (Free
(Ubuntu Linux 14.04 LTS (Free
(Ubuntu Linux 14.10 (Free
(Citrix XenServer 6.x Free (Free
(VMWare ESXi / vSphere 5.5 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(VMWare ESXi / vSphere 6.0 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(Windows Server Enterprise 2008 R2 (No Virtual OSE Rights) (+ £17.00 per month
(Windows Server 2012 R2 (+ £17.00 per month
(Windows Server Install Only - Provide Key and Version In Notes (Free
(Other OS - Details Provided In Notes (Free

===


(2x 240GB Solid State Drive MLC (Free
(2x 4TB SATA 7,200 RPM (+ £8.50 per month
(2x 6TB SATA 7200 RPM (+ £17.00 per month
(2x 8TB SATA 7200 RPM (+ £42.50 per month
(2x 512GB Solid State Drive MLC (+ £17.00 per month
(2x 1TB Solid State Drive TLC (+ £51.00 per month
(2x 2TB Solid State Drive TLC (+ £76.50 per month

===

Raid:H200 Raid Controller - Raid 0 / 1
(Remote Management:DRAC Enterprise (Virtual KVM
Dedicated Bandwidth:1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation:1 Usable IP Address

===
(2Usable IP Addresses (+ £1.70 per month
(4Usable IP Addresses (+ £3.40 per month
(9Usable IP Addresses (+ £10.20 per month
(33Usable IP Addresses (+ £40.80 per month
(65Usable IP Addresses (+ £81.60 per monthقیمت ماهیانه: £74.99
قیمت 3 ماهه همراه با 5% تخفیف: £213.72
قیمت سالیانه همراه با 15% تخفیف: £764.88

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD10-250 -


Dell PowerEdge D10-250

Operating System: Vmware esxi
CPU: E3-1230v3 - 3.30Ghz
Memory: 32GB DDR3 ECC Memory
Hard Disk Configuration:2 x 2TB SATA 7,200 RPM
===
Operating System:

(CentOS Linux 6 - Optional Control Panels (Free
(CentOS Linux 7 - Optional Control Panels (Free
(Debian Linux 7 (Free
(Fedora Linux 21 (Free
(Ubuntu Linux 14.04 LTS (Free
(Ubuntu Linux 14.10 (Free
(Citrix XenServer 6.x Free (Free
(VMWare ESXi / vSphere 5.5 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(VMWare ESXi / vSphere 6.0 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(Windows Server Enterprise 2008 R2 (No Virtual OSE Rights) (+ £17.00 per month
(Windows Server 2012 R2 (+ £17.00 per month
(Windows Server Install Only - Provide Key and Version In Notes (Free
(Other OS - Details Provided In Notes (Free

===

(2x 240GB Solid State Drive MLC (Free
(2x 4TB SATA 7,200 RPM (+ £8.50 per month
(2x 6TB SATA 7200 RPM (+ £17.00 per month
(2x 8TB SATA 7200 RPM (+ £42.50 per month
(2x 512GB Solid State Drive MLC (+ £17.00 per month
(2x 1TB Solid State Drive TLC (+ £51.00 per month
(2x 2TB Solid State Drive TLC (+ £76.50 per month
===

Raid:H200 Raid Controller - Raid 0 / 1
(Remote Management:DRAC Enterprise (Virtual KVM
Dedicated Bandwidth:1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation:1 Usable IP Address

===
(1Usable IP Address (Free
(2Usable IP Addresses (+ £1.70 per month
(4Usable IP Addresses (+ £3.40 per month
(9Usable IP Addresses (+ £10.20 per month
(33Usable IP Addresses (+ £40.80 per month
(65Usable IP Addresses (+ £81.60 per month
قیمت ماهیانه: £89.99
قیمت 3 ماهه همراه با 5% تخفیف: £256.47
قیمت سالیانه همراه با 15% تخفیف: £917.88

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD10-300 -


Dell PowerEdge D10-300

Operating System: Vmware ESXI
CPU: E5-2430v2 - 2.50Ghz HT Haswell
Memory: 48GB DDR3 ECC Memory
Hard Disk Configuration: 2 x 2TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade
===
Operating System:

(CentOS Linux 6 - Optional Control Panels (Free
(CentOS Linux 7 - Optional Control Panels (Free
(Debian Linux 7 (Free
(Fedora Linux 21 (Free
(Ubuntu Linux 14.04 LTS (Free
(Ubuntu Linux 14.10 (Free
(Citrix XenServer 6.x Free (Free
(VMWare ESXi / vSphere 5.5 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(VMWare ESXi / vSphere 6.0 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(Windows Server Enterprise 2008 R2 (No Virtual OSE Rights) (+ £17.00 per month
(Windows Server 2012 R2 (+ £17.00 per month
(Windows Server Install Only - Provide Key and Version In Notes (Free
(Other OS - Details Provided In Notes (Free

===

(2x 600GB SAS 15,000 RPM + 240GB Cachecade (Free
(2x 4TB SATA 7,200 RPM + 240GB Cachecade (Free
(2x 6TB SATA 7,200 RPM + 240GB Cachecade (+ £8.50 per month
(2x 8TB SATA 7,200 RPM + 240GB Cachecade (+ £17.00 per month
(2x 512GB Solid State Drive MLC (Free
(2x 4TB SAS 7,200 RPM + 240GB Cachecade (+ £17.00 per month
(2x 1TB Solid State Drive TLC (+ £34.00 per month
===

Raid:H200 Raid Controller - Raid 0 / 1
(Remote Management:DRAC Enterprise (Virtual KVM
Dedicated Bandwidth:1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation:4 Usable IP Address

===
(4Usable IP Addresses (free
(9Usable IP Addresses (+ £10.20 per month
(33Usable IP Addresses (+ £40.80 per month
(65Usable IP Addresses (+ £81.60 per month
(129Usable IP Addresses (+ £163.20 per month
قیمت ماهیانه: £139.99
قیمت 3 ماهه همراه با 5% تخفیف: £398.97
قیمت سالیانه همراه با 15% تخفیف: £14727.88

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD10-430 -


Dell PowerEdge D10-430

Operating System: Vmware ESXI
CPU: E5-2640v3 - 2.60Ghz Haswell EP
Memory: 128GB DDR4 ECC Memory
Hard Disk Configuration:2 x 2TB SAS 7,200 RPM
===
Operating System:

(CentOS Linux 6 - Optional Control Panels (Free
(CentOS Linux 7 - Optional Control Panels (Free
(Debian Linux 7 (Free
(Fedora Linux 21 (Free
(Ubuntu Linux 14.04 LTS (Free
(Ubuntu Linux 14.10 (Free
(Citrix XenServer 6.x Free (Free
(VMWare ESXi / vSphere 5.5 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(VMWare ESXi / vSphere 6.0 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(Windows Server Enterprise 2008 R2 (No Virtual OSE Rights) (+ £17.00 per month
(Windows Server 2012 R2 (+ £17.00 per month
(Windows Server Install Only - Provide Key and Version In Notes (Free
(Other OS - Details Provided In Notes (Free

===
(2x 2TB SAS 7,200 RPM (Free
(2x 2TB SATA 7,200 RPM (Free
(2x 600GB SAS 15,000 RPM (Free
(2x 4TB SATA 7,200 RPM (Free
(2x 6TB SATA 7,200 RPM (+ £8.50 per month
(2x 512GB Solid State Drive MLC (Free
(2x 4TB SAS 7,200 RPM (+ £17.00 per month
(2x 1TB Solid State Drive TLC (+ £34.00 per month
(2x 2TB Solid State Drive TLC (+ £63.75 per month

===

Raid:H200 Raid Controller - Raid 0 / 1
(Remote Management:DRAC Enterprise (Virtual KVM
Dedicated Bandwidth:1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation:1 Usable IP Address

===
(1Usable IP Address (Free
(2Usable IP Addresses (+ £1.70 per month
(4Usable IP Addresses (+ £3.40 per month
(9Usable IP Addresses (+ £10.20 per month
(17Usable IP Addresses (+ £20.40 per month
(33Usable IP Addresses (+ £40.80 per month
(65Usable IP Addresses (+ £81.60 per month

قیمت ماهیانه: £159.99
قیمت 3 ماهه همراه با 5% تخفیف: £455.97
قیمت سالیانه همراه با 15% تخفیف: £1631.88

این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD10-460ST -


Dell PowerEdge D10-430TS

Operating System: Vmware ESXI
CPU: E5-2640v3 - 2.60Ghz Haswell EP
Memory: 32GB DDR4 ECC Memory
Hard Disk Configuration:12 x 4TB SAS 7,200 RPM
===
Operating System:

(CentOS Linux 6 - Optional Control Panels (Free
(CentOS Linux 7 - Optional Control Panels (Free
(Debian Linux 7 (Free
(Fedora Linux 21 (Free
(Ubuntu Linux 14.04 LTS (Free
(Ubuntu Linux 14.10 (Free
(Citrix XenServer 6.x Free (Free
(VMWare ESXi / vSphere 5.5 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(VMWare ESXi / vSphere 6.0 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(Windows Server Enterprise 2008 R2 (No Virtual OSE Rights) (+ £17.00 per month
(Windows Server 2012 R2 (+ £17.00 per month
(Windows Server Install Only - Provide Key and Version In Notes (Free
(Other OS - Details Provided In Notes (Free

===
(12x 4TB SATA 7200RPM (Free
(12x 6TB SATA 7200RPM (+ £34.00 per month
(12x 6TB SAS 7200RPM (+ £51.00 per month
(12x 8TB SATA 7200RPM (+ £314.50 per month
(12x 600GB SAS 15,000 RPM (+ £17.00 per month
(12x 4TB SAS 7200 RPM (+ £119.00 per month
(12x 4TB SSHD 7,200 RPM (+ £42.50 per month
(12x 512GB Solid State Drive (MLC) (+ £68.00 per month
(12x 1TB Solid State Drive (TLC) (+ £272.00 per month
(12x 2TB Solid State Drive (TLC) (+ £374.00 per month


===

Raid:H200 Raid Controller - Raid 0 / 1
(Remote Management:DRAC Enterprise (Virtual KVM
Dedicated Bandwidth:1 Gbps Port - 300Mbps Guaranteed
IP Allocation:1 Usable IP Address

===
(1Usable IP Address (Free
(2Usable IP Addresses (+ £1.70 per month
(4Usable IP Addresses (+ £3.40 per month
(9Usable IP Addresses (+ £10.20 per month
(17Usable IP Addresses (+ £20.40 per month
(33Usable IP Addresses (+ £40.80 per month
(65Usable IP Addresses (+ £81.60 per month

قیمت ماهیانه: £269.99
قیمت 3 ماهه همراه با 5% تخفیف: £769.47
قیمت سالیانه همراه با 15% تخفیف: £2753.88
این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD10-710 -


Dell PowerEdge D10-710

Operating System: Vmware ESXI
CPU: 4x E5-4620 - 2.20Ghz HT Sandy Bridge
Memory: 192GB DDR3 ECC Memory
Hard Disk Configuration:12 x 4TB SAS 7,200 RPM
===
Operating System:

(CentOS Linux 6 - Optional Control Panels (Free
(CentOS Linux 7 - Optional Control Panels (Free
(Debian Linux 7 (Free
(Fedora Linux 21 (Free
(Ubuntu Linux 14.04 LTS (Free
(Ubuntu Linux 14.10 (Free
(Citrix XenServer 6.x Free (Free
(VMWare ESXi / vSphere 5.5 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(VMWare ESXi / vSphere 6.0 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(Windows Server Enterprise 2008 R2 (No Virtual OSE Rights) (+ £17.00 per month
(Windows Server 2012 R2 (+ £17.00 per month
(Windows Server Install Only - Provide Key and Version In Notes (Free
(Other OS - Details Provided In Notes (Free

===
(4x 300GB SAS 10K + 240GB Cachecade (Free
(4x 600GB SAS 10K + 240GB Cachecade (+ £34.00 per month
(4x 1200GB SAS 10K + 240GB Cachecade (+ £102.00 per month
(4x 240GB Solid State Drive (MLC) (Free
(4x 512GB Solid State Drive (MLC) (+ £25.50 per month
(4x 1TB Solid State Drive (TLC) (+ £93.50 per month
(4x 2TB Solid State Drive (TLC) (+ £125.80 per month

===

Raid:H710 p Raid Controller - Raid 0 / 1
(Remote Management:DRAC Enterprise (Virtual KVM
Dedicated Bandwidth:10 Gbps Port
IP Allocation:4 Usable IP Address

===
(4Usable IP Addresses (Free
(9Usable IP Addresses (+ £10.20 per month
(17Usable IP Addresses (+ £20.40 per month
(33Usable IP Addresses (+ £40.80 per month
(65Usable IP Addresses (+ £81.60 per month
(129Usable IP Addresses (+ £163.20 per monthقیمت ماهیانه: £399
قیمت 3 ماهه همراه با 5% تخفیف: £1137.15
قیمت سالیانه همراه با 15% تخفیف: £4069.80
این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدD10-810 -


Dell PowerEdge D10-810

Operating System: Vmware ESXI
CPU: 4x E5-4620 - 2.20Ghz HT Sandy Bridge
Memory: 192GB DDR3 ECC Memory
Hard Disk Configuration:12 x 4TB SAS 7,200 RPM
===
Operating System:

(CentOS Linux 6 - Optional Control Panels (Free
(CentOS Linux 7 - Optional Control Panels (Free
(Debian Linux 7 (Free
(Fedora Linux 21 (Free
(Ubuntu Linux 14.04 LTS (Free
(Ubuntu Linux 14.10 (Free
(Citrix XenServer 6.x Free (Free
(VMWare ESXi / vSphere 5.5 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(VMWare ESXi / vSphere 6.0 Hypervisor (Evaluation Licence) (Free
(Windows Server Enterprise 2008 R2 (No Virtual OSE Rights) (+ £17.00 per month
(Windows Server 2012 R2 (+ £17.00 per month
(Windows Server Install Only - Provide Key and Version In Notes (Free
(Other OS - Details Provided In Notes (Free

===
(4x 240GB Solid State Drive (MLC) (Free
(4x 512GB Solid State Drive (MLC) (+ £25.50 per month
(4x 1TB Solid State Drive (TLC) (+ £93.50 per month
(4x 2TB Solid State Drive (TLC) (+ £125.80 per month

===

Raid:H710 p Raid Controller - Raid 0 / 1
(Remote Management:DRAC Enterprise (Virtual KVM
Dedicated Bandwidth:10 Gbps Port
IP Allocation:4 Usable IP Address

===
(4Usable IP Addresses (Free
(9Usable IP Addresses (+ £10.20 per month
(17Usable IP Addresses (+ £20.40 per month
(33Usable IP Addresses (+ £40.80 per month
(65Usable IP Addresses (+ £81.60 per month
(129Usable IP Addresses (+ £163.20 per monthقیمت ماهیانه: £1339
قیمت 3 ماهه همراه با 5% تخفیف: £3816.15
قیمت سالیانه همراه با 15% تخفیف: £13657.80
این آفر ها هر روز در حال تغییر بوده و برای اطلاع از آخرین تغییرات از طریق سیستم تیکتینگ با ما در ارتباط باشید و یا می توانید مشخصات بروز را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:
https://my.redstation.com/server/new-server.aspx

قیمت ها به پوند می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.225.78) وارد شده است.