کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Dual Intel Xeon 5520 -
8 Cores / 16 Threads
2.26Ghz - 2 Processors
24GB DDR3 RAM
2TB SATA or 120GB SSD
20TB Monthly Transfer


Linux/Windows* OS
5 usable IPv4 Address
/64 IPv6 Address Block**
FREE Setup

64.00 به صورت یک بار
فاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.225.78) وارد شده است.