کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SP-32 -


Ram : 32 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz
CPU : Intel Xeon E3 E3-1231v3| 4 cores/ 8 threads | 3.8 GHz
Hard Disk : 2 x2 TB SATA3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 70 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-64 -


Ram : 64 GB of RAM DDR3 ECC 1333MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1620| 4 cores/ 8 threads | 3.8 GHz
Hard Disk : 2 x2 TB SATA3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 82 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-64 -


Ram : 64 GB of RAM DDR3 ECC 1333MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1650| 6 cores/ 12 threads | 3.8 GHz
Hard Disk : 2 x2 TB SATA3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 89 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-64-S -


Ram : 64 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1620v2| 4 cores/ 8 threads | 3.9 GHz
Hard Disk : 2 x2 TB SATA3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-64 -


Ram : 64 GB of RAM DDR3 ECC 1600MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1620v2| 4 cores/ 8 threads | 3.9 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 105 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-64 -


Ram : 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1630v3| 4 cores/ 8 threads | 3.8 GHz
Hard Disk : 2*2 TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 110 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1650v2| 6 cores/ 12 threads | 3.9 GHz
Hard Disk : 2*2 TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 150 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR3 ECC 1600 MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1650v2| 4 cores/ 8 threads | 3.9 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 155 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1650v3| 6 cores/ 12 threads | 3.8 GHz
Hard Disk : 2x2TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 160 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSP-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5 E5-1650v3| 6 cores/ 12 threads | 3.8 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 171 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz
CPU : Intel Xeon E5 2 x E5-2630v3| 16 cores/ 32 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 2X2 TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 200 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz
CPU : Intel Xeon E5 2 x E5-2630v3| 16 cores/ 32 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 3X2 TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 207 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz
CPU : Intel Xeon E5 2 x E5-2630v3| 16 cores/ 32 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 211 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-128 -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 1866 MHz
CPU : Intel Xeon E5 2 x E5-2630v3| 16 cores/ 32 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 2 x2TB + 2 x300GB of SSD
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 217 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-256 -


Ram : 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5 2 x E5-2650v3| 20 cores/ 40 threads | 3,0 GHz
Hard Disk : 2 x2TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 300 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-256 -


Ram : 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5 2 x E5-2650v3| 20 cores/ 40 threads | 3,0 GHz
Hard Disk : 3 x2TB Sata3
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 307 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-256 -


Ram : 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5 2 x E5-2650v3| 20 cores/ 40 threads | 3,0 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 311 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدMG-256 -


Ram : 256 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon E5 2 x E5-2650v3| 20 cores/ 40 threads | 3,0 GHz
Hard Disk : 2 x2TB + 2 x300GB of SSD
*500GB Backup Storage*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Customقیمت ماهانه 317 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.