کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
HOST-32L -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 60 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-32L -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 67 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-32L -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 71 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-32L -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 77 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-64L -


Ram : 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 80 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-64L -


Ram : 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 87 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-64L -


Ram : 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD SOFT
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 91 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-64L -


Ram : 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 97 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-128L -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2TB Sata3
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 119 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-128L -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x 2TB Sata3
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 127 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-128L -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD SOFT
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 131 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-128L -


Ram : 128 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1520 | 4 cores/ 8 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x2TB + 2 x300GB of SSD SOFT
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 137 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-32H -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 100 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-32H -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 107 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-32H -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 111 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-32H -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x2TB + 2 x300GB of SSD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 117 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-64H -


Ram : 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 120 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-64H -


Ram : 32 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 127 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدHOST-64H -


Ram : 64 GB of RAM DDR4 ECC 2133 MHz
CPU : Intel Xeon D D-1540 | 8 cores/ 16 threads | 2.6 GHz
Hard Disk : 3 x300GB of SSD
*500GB Backup Space*
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom


قیمت ماهانه 131 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.225.78) وارد شده است.