کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
BD_8T -
Ram : 64 GB DDR3 ECC 1866MHz
CPU : Intel Xeon E5-1650v2 | 6 cores/ 12 threads | 3.9 GHz
Intel Smart Cache 12 MB
Hard Disk : 4 x2 TB SATA3

Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |500 Mbps guaranteed
Public network card 1x 10 Gbps
Network card vRack 1x 10 Gbps

Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom

قیمت ماهانه 112 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 20 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

BD_12T -
Ram : 128 GB DDR3 ECC 1866MHz
CPU : Intel Xeon 1x E5-2670v2 |10 cores/10 threads|3.3 GHz
Intel Smart Cache 20 MB
Hard Disk : 6 x2 TB SATA3
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | Port : 10 Gbps with 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom

قیمت ماهانه 283 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 200 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 40 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

BD_24T -
Ram : 256 GB DDR3 ECC 1866MHz
CPU : Intel Xeon 2x E5-2650v2 |16 cores/32 threads|3.4 GHz
Intel Smart Cache 20 MB
Hard Disk : 12 x2 TB SATA3

Bandwidth : Unlimited | IP : 1 | 500 Mbps guaranteed
Public network card 1x 10 Gbps
Network card vRack 1x 10 Gbps

Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom

قیمت ماهانه 552 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 300 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 60 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

BD_48T -
Ram : 512 GB DDR3 ECC 1600MHz
CPU : Intel Xeon 4x E5-4610v2 |32 cores/ 64 threads|2.7 GHz
Intel Smart Cache 15 MB
Hard Disk : 24 x2 TB SATA3

Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |500 Mbps guaranteed
Public network card 1x 10 Gbps
Network card vRack 1x 40 Gbps

Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom

قیمت ماهانه 1002 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 300 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 60 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

فاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.203.225.78) وارد شده است.