کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
EX40 -


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 49 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX40-Hybrid -


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell

Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
+
SSD 2 x 240 GB SATA

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 69 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 69 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX41 -


Ram : 32 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX41S -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX40-SSD -


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 240 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 59 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 59 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX41-SSD -


Ram : 32 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 500 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX41S-SSD -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 250 GB 6 Gb/s SATA SSD Software- RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 46.41 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 94.01 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX51 -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD Software- RAID 1 Enterprise- Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 58.31 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدEX51-SSD -


Ram : 64 GB DDR4 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake
Hard Disk : 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)

Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 58.31 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 117.81 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSX61 -


Ram : 32 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-3770 Quadcore
Hard Disk : 4 x 6 TB 6 Gb/s SATA 7200 rpm HDD Software- RAID 1 class Enterprise
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 82 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه82 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX60 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 69 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX60-SSD -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Software-RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 79 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX70 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 79 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX70-SSD -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
Hard Disk : 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD Software-RAID 1
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 99 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX91 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 109 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 109 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX91-SSD -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core Ivy Bridge-E
Hard Disk : 2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 109 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 109 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX121 -


Ram : 128 GB DDR4 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HDD (Software-RAID 1) Enterprise-Klasse
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 139 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 139 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدPX121-SSD -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core Haswell incl. Hyper-Threading-Technologie
Hard Disk : 2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD (Software-RAID 1)
Bandwidth : 30 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 139 یورو همراه با 139 یورو هزینه ی ستاپ اولیه
در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشود
SX130 -


Ram : 12 GB DDR3 RAM
CPU : Intel® Core™ i7-920 Quadcore incl. Hyper-Threading Technology
Hard Disk : 7 x 3 TB SATA | 3 Gb/s HDD 7200 rpm (Software-RAID ; Level optional)
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 139 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSX290 -


Ram : 32 GB DDR3 RAM ECC
CPU :Intel® Xeon® E3-1245 Quadcore incl. Hyper-Threading Technology
Hard Disk : 15 x 3 TB SATA | 6 Gb/s HDD7200 rpm incl. 16-Port Hardware-RAID Controller (RAID-Level optional)
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s-Port with 200 Mbit/s guaranteed
Backup Space: 100 GB
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 299 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 499 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDX150 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM | optional max. 192 GB (at additional cost)
CPU :Single Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-Threading TechnologyTechnology
Hard Disk : Optional (at additional cost)
RAID controller: Dell PERC H710 | 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit connected
PSU: Redundant Platinum Certified Hot Plug
Remote Access: iDRAC 7 Enterprise
Backup Space: 100 GB
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 159 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDX290 -


Ram : 128 GB DDR3 ECC RAM | optional max. 384 GB | (at additional cost)
CPU :Dual Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-Threading Technology
Hard Disk : Optional (at additional cost)
RAID controller: Dell PERC H710 | 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit connected
PSU: Redundant Platinum Certified Hot Plug
Remote Access: iDRAC 7 Enterprise
Backup Space: 100 GB
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه 299 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدR530 DX141 -


Dell PowerEdge™ R530

Ram : 64 GB DDR4 ECC RAM (up tp 128GB)

CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core

Hard Disk:

600GB SAS
25€

2TB SATA
15€

4TB SATA
30€

240GB SSD DC
25€

480GB SSD DC
39€

960GB SSD DC
49€

Raid: Dell PERC H330 - 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s
Remote Access: iDRAC 8 Enterprise
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه سرور 149 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدR730 DX151 -


Dell PowerEdge™ R730 13. Generation

Ram : 64 GB DDR4 ECC RAM (up tp 128GB)

CPU : Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core

Hard Disk:

600GB SAS
25€

2TB SATA
15€

4TB SATA
30€

240GB SSD DC
25€

480GB SSD DC
39€

960GB SSD DC
49€

Raid: Dell PERC H330 - 8 Port SAS/SATA 12 Gbit/s
Remote Access: iDRAC 8 Enterprise
Bandwidth : 50 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه سرور 149 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدR730 DX291 -


Dell PowerEdge™ R730

Ram : 128 GB DDR4 ECC RAM (up tp 384GB)

CPU : Dual Intel® Xeon® E5-2600 v3 @ 2.40GHz Octa-Core

Hard Disk:

600GB SAS
25€

2TB SATA
15€

4TB SATA
30€

240GB SSD DC
25€

480GB SSD DC
39€

960GB SSD DC
49€

Raid: Dell PERC H730 8 Port SAS/SATA 12 GBit/s RAID
Remote Access: iDRAC 8 Enterprise
Bandwidth : 100 TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 200 Mbit/s guaranteed
Country : Germany | Datacenter : Hetzner | OS : Custom


قیمت ماهانه سرور 299 یورو
+
قیمت هارد انتخابی x تعداد (تا 8 عدد)
+
هزینه ی ستاپ اولیه 199 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.