کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SP-64 2013 -
Ram : 64 GB DDR3 ECC 1333MHz
CPU : Intel Xeon E5-1620| 4 cores/ 8 threads | 3.8 GHz
Intel Smart Cache 10 MB
Hard Disk : 2 x2 TB SATA3

Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom

قیمت ماهانه 82 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

EG-64 2013 -
Ram : 64 GB DDR3 ECC 1333MHz
CPU : Intel Xeon E5-1650| 6 cores/ 12 threads | 3.8 GHz
Intel Smart Cache 12 MB
Hard Disk : 2 x3 TB SATA3
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom

قیمت ماهانه 142 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

EG-128 2013 -
Ram : 256 GB DDR3 ECC 1333MHz
CPU : Intel Xeon E5-2670| 8 cores/ 16 threads | 3.3 GHz
Intel Smart Cache 20 MB
Hard Disk : 2 x3 TB SATA3
Bandwidth : Unlimited | IP : 1 |1 Gbps With 500 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom

قیمت ماهانه 192 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شد

فاکتور های متفرقه -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.