کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SYS-IP-1 -


Ram : 16 GB ECC
CPU : Intel Xeon W3520 | 4 cores/ 8 threads | 2.66 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Raid: soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 16 عدد


قیمت ماهانه 30 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SAT-1 -


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1225v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 30 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE5-SAT-1 -


Ram : 64 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E5 1620 | 4 cores/ 8 threads | 3.6 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 60 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE5-SAT-2 -


Ram : 64 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E5 1650 | 6 cores/ 12 threads | 3.1 GHz
Hard Disk : 2 x 3 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 70 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدOP-SAT-1 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : AMD Opteron 4334 | 6 cores/ 6 threads | 3.1 GHz
Hard Disk : 2 x 3 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Backup Space: 100GB
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SSD-1 -


Ram : 16 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1225v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 3 x 120 GB SSD HDD Raid: soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 30 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSYS-IP-2 -


Ram : 32 GB ECC
CPU : Intel Xeon W3520 | 4 cores/ 8 threads | 2.66 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Raid: soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 16 عدد


قیمت ماهانه 35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SAT-2 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1225v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.4 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: hard
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SSD-2 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1225v2 | 4 cores/ 4 threads | 3.2 GHz
Hard Disk : 3 x 120 GB SSD HDD Raid:Soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 35 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SAT-3 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1245v2 | 4 cores/ 8 threads | 3.4 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 40 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SSD-3 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1245v2 | 4 cores/ 8 threads | 3.4 GHz
Hard Disk : 3 x 120 GB SSD HDD Raid:Soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه40 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSYS-IP-3 -


Ram : 48 GB ECC
CPU : Intel Xeon W3530 | 4 cores/ 8 threads | 2.8 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 16 عدد


قیمت ماهانه 45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SAT-4 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1245v2 | 4 cores/ 8 threads | 3.4 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD Raid: MegaRAID Cache + battery
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدE3-SSD-4 -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel Xeon E3 1245v2 | 4 cores/ 8 threads | 3.4 GHz
Hard Disk : 3 x 300 GB SSD HDD Raid: MegaRAID Cache + battery
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 128 عدد


قیمت ماهانه 45 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدBK-8T -


Ram : 32 GB DDR3
CPU : Intel i3 2130 | 2 cores/ 4 threads | 3.4 GHz
Hard Disk : 2 x 4 TB SATA | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Raid: soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 16 عدد


قیمت ماهانه 50.99 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSYS-IP-4 -


Ram : 96 GB ECC
CPU : 2 x Intel Xeon E5606 | 8cores/ 8 threads | 2.13 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA3
MegaRAID Cache + battery
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
Backup Space: 100GB


قیمت ماهانه 60 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSYS-IP-4S -


Ram : 96 GB ECC
CPU : 2 x Intel Xeon E5606 | 8cores/ 8 threads | 2.13 GHz
Hard Disk : 2 x 600 GB SAS
MegaRAID Cache + battery
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
Backup Space: 100GB


قیمت ماهانه 60 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدBK-24T -


Ram : 16 GB DDR2
CPU : Intel i5 2300 | 4 cores/ 4 threads | 2.8 GHz
Hard Disk : 6 x 4 TB SATA | SATA3 6 Gb/s 7200 rpm HDD
Raid: soft
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
حد اکثر تعداد آی پی اضافه : 16 عدد


قیمت ماهانه 110.99 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSYS-IP-5 -


Ram : 192 GB ECC
CPU : 2 x Intel Xeon E5630 | 8cores/ 16 threads | 2.53 GHz
Hard Disk : 2 x 2 TB SATA3
MegaRAID Cache + battery
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
Backup Space: 100GB


قیمت ماهانه 120 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSYS-IP-5S -


Ram : 192 GB ECC
CPU : 2 x Intel Xeon E5630 | 8cores/ 16 threads | 2.53 GHz
Hard Disk : 2 x 600 GB SAS
MegaRAID Cache + battery
Traffic : Unlimited | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s with 250 Mbps guaranteed
Country : France | Datacenter : Ovh | OS : Custom
Backup Space: 100GB


قیمت ماهانه 120 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 49.99 یورو
یا
هزینه ی ستاپ به صورت قسطی تا 6 ماه و هر ماه 10 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدفاکتور های متفرقه -

5.00 به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.