کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
CX10 -


Ram : 1 GB
CPU :1 Core
Hard Disk : 25Gig SSD
Snapshot: 1
Bandwidth : 2TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s
Country : Germany | Datacenter : Hetzner |
OS : Cent OS , OpenSUSE , Debian , FreeBSD


قیمت ماهانه 4.96 یورو می باشد که در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودCX20 -


Ram : 2 GB
CPU :2 Core
Storage : 50Gig SSD
Snapshot: 2
Bandwidth : 5TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s
Country : Germany | Datacenter : Hetzner |
OS : Cent OS , OpenSUSE , Debian , FreeBSD


قیمت ماهانه 8.21 یورو می باشد که در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودCX30 -


Ram : 4 GB
CPU :2 Core
Storage : 100Gig SSD
Snapshot: 3
Bandwidth : 8TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s
Country : Germany | Datacenter : Hetzner |
OS : Cent OS , OpenSUSE , Debian , FreeBSD , Fedora , Ubuntقیمت ماهانه 14.16 یورو می باشد که در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودCX40 -


Ram : 8 GB
CPU :2 Core
Storage : 200Gig SSD
Snapshot: 4
Bandwidth : 5TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s
Country : Germany | Datacenter : Hetzner |
OS : Cent OS , OpenSUSE , Debian , FreeBSD , Fedora , Ubuntu


قیمت ماهانه 23.68 یورو می باشد که در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودCX50 -


Ram : 16 GB
CPU :4 Core
Storage : 400Gig SSD
Snapshot: 5
Bandwidth : 20TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s
Country : Germany | Datacenter : Hetzner |
OS : Cent OS , OpenSUSE , Debian , FreeBSD , Fedora , Ubuntu


قیمت ماهانه 35.58 یورو می باشد که در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودCX60 -


Ram : 32 GB
CPU :8 Core
Storage : 600Gig SSD
Snapshot: 6
Bandwidth : 30TB | IP : 1 | Port : 1 Gbit/s
Country : Germany | Datacenter : Hetzner |
OS : Cent OS , OpenSUSE , Debian , FreeBSD , Fedora , Ubuntu


قیمت ماهانه 59.38 یورو می باشد که در زمان پرداخت به ریال تبدیل میشودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.196.182.102) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution