کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
DEDIBOX® SC GEN2 -


Ram : 2 GB DDR2
CPU : 1x VIA® Nano® U2250
Hard Disk : 500 GB SSHD
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 200 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 5.99 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 20 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® XC 2015 -


Manufacturer: Supermicro
Ram : 8 GB DDR3 ECC
CPU : 1x Intel® C2750 (Avoton) | 8 C / 8T | 2.4 Ghz
Hard Disk : 1 TB SATA or 120 GB SSD
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 200 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 16 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 20 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® CLASSIC 2015 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R210 II
Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : 1x Intel® Xeon® E3 1220v2 | 4 C / 4T | 3.1 Ghz | cache L3 8MB
Hard Disk : 2 × 1 TB SATA
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 200 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 29.99 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 40 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® LT 2015 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R220
Ram : 32 GB DDR3 ECC
CPU : 1x Intel® Xeon® E3 1230v3 | 4 C / 8T | 3.3 Ghz | cache L3 8MB
Hard Disk : 2 × 2 TB SATA
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 300 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 39.99 یورو
+
هزینه ی ستاپ اولیه 40 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® MD 2015 GEN2 -


Manufacturer: Supermicro
Ram : 64 GB DDR3 ECC
CPU : 1x Intel® Xeon® E5 1410 v2 | 4 C / 8T | 2.8 Ghz | cache L3 10MB
Hard Disk : 2 × 3 TB SATA or 2 × 500 GB SSD
Raid: H710 RAID 0/1 HARD Cache 512 MB
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 300 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 74.99 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® PRO 2015 GEN2 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R320
Ram : 96 GB DDR3 ECC
CPU : 1x Intel® Xeon® E5 1410v2 | 4C 8T | 2.8 Ghz | Cache L3 10MB
Hard Disk : 2 × 4 TB SATA Or 2 × 500 GB SSD
Raid: H710 RAID 0/1 HARD Cache 512 MB
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 500 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 99.99 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® ENT 2015 GEN2 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R730
Ram : 128 GB DDR4
CPU : 2x Intel® Xeon® E5 2620v3 | 12 C / 24T | 2x2.4 Ghz | cache L3 15MB
Hard Disk : 2 × 4 TB SATA or 2 × 500 GB SSD
Raid: H730 RAID 0/1 HARD Cache 1 GB
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 500 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 149.99 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® MINIWOPR GEN2 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R730
Ram : 192 GB DDR4
CPU : 2x Intel® Xeon® E5 2640v3 | 16 C 32T | 2x2.6 Ghz cache L3 20MB
Hard Disk : 3 × 4 TB SATA or 3 × 500 GB SSD
Raid: H730P RAID 0/1/5 HARD 2 GB Cache
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 750 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 219.99 یورو


قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® WOPR 2015 GEN2 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R730
Ram : 256 GB DDR4
CPU : 2x Intel® Xeon® E5 2660 v3 | 20 C / 40T | 2x2.6 Ghz | cache L3 25MB
Hard Disk : 3 × 4 TB SATA or 3 × 500 GB SSD
Raid: H730P RAID 0/1/5 HARD 2 GB Cache
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 750 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 319.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® POWER 8 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R730
Ram : 512 GB DDR3 ECC
CPU : 2x IBM Power 8 24 C 2x @3.026 Ghz
Hard Disk : 2 × 400 GB SSD + 6 × 1 TB SAS 10K
Raid: IBM PCI-E IPR SAS Adapter RAID 5 HARD
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 750 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 1599 یورو
+
1500 یورو هزینه ی ستاپ

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® ST12 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R320
Ram : 16 GB DDR3 ECC
CPU : 1x Intel® Xeon® E5 1410v2 | 4 C 8T | 2.8 Ghz | cache L3 10MB
Hard Disk : 4 × 3 TB SAS
Raid: H710 RAID 0/1/5 HARD 512 MB Cache
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 500 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 79.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® ST48 2015 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R515
Ram : 64 GB DDR3 ECC
CPU : 1x AMD Opteron™ 4386 | 8 C | 3.1 Ghz | cache L3 8MB
Hard Disk : 12 × 4 TB SATA
Raid: H700 RAID 0/1/5/6 HARD 1 GB Cache + Flashbacked
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 500 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 219.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدDEDIBOX® ST72 -


Manufacturer: Dell PowerEdge R515
Ram : 64 GB DDR3 ECC
CPU : 1x AMD Opteron™ 4386 | 8 C | 3.1 Ghz | cache L3 8MB
Hard Disk : 3 × 4 TB SATA or 3 × 500 GB SSD
Raid: H700 RAID 0/1/5/6 HARD 1 GB Cache + Flashbacked
100Gb FTP Backup
Bandwidth : Unmetered | IP : 1 | Port : Premium 500 Mbit/s
Country : France | Datacenter : OnlineNet | OS : Custom


قیمت ماهانه 389.99 یورو

قیمت ها به یورو می باشند
در زمان پرداخت به ریال تبدیل خواهند شدSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.80.218.53) وارد شده است.