کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرور اختصاصی ایران -

سرور اختصاصی ایران - اقتصادی A16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : ۲ * ۱ TB Enterprise ------ OR ----- ۲ *۱۸۰ GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 450 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - اقتصادی A16 + -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : ۲ * ۱ TB Enterprise + ۲ *۱۸۰ GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 550 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - اقتصادی A32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : 4 *۱۸۰ GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 650 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - اقتصادی A48 -


Ram : 48 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : ۲ * ۲ TB Enterprise SAS + ۲ * ۱۸۰ GIG SSD pro
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 700 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - سازمانی و دیتا B16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : ۲ * ۱ TB Enterprise ------ OR ----- ۲ *۱۸۰ GIG SSD pro Enterprise
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 650 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - سازمانی و دیتا B16 + -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : ۲ * 1 TB Enterprise + ۲ * ۱۸۰ GIG SSD pro
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 650 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - سازمانی و دیتا B32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : ۲ * 2TB Enterprise SAS + ۲ * ۱۸۰ GIG SSD pro
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 750 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - سازمانی و دیتا B48 -


Ram : 48 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 1 * 960 GIG SSD pro
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 900 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - سازمانی و دیتا B64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 2 * 960 GIG SSD pro
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1 میلیون 150 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - استورج S16 -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : 2 * 2TB Enterprise SAS
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 550 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - استورج S16+ -


Ram : 16 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : 4 * 2TB Enterprise SAS
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 700 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - استورج S32 -


Ram : 32 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : 4 * 5TB Enterprise SAS
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1 میلیون 100 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - استورج S64 -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual E5620 Quad-Core / 8 Core = 16 Thread
Hard Disk : 4 * 8TB Enterprise SAS
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1 میلیون 800 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدسرور اختصاصی ایران - استورج S64+ -


Ram : 64 GB DDR3 ECC RAM
CPU : Intel® Xen Dual X5670 Hexa-Core / 12 Core = 24 Thread
Hard Disk : 4 * 10 TB Enterprise Helium
Bandwidth / Port : 1 Gbit/s with 1000 Mbit/s guaranteed
Traffic : دانلود و اپلود نامحدود
Country : IRan | Datacenter : Asiatech | Milad Tower OS : Customقیمت ماهانه 1 میلیون 950 هزارتومان
هزینه سابنت /29 ماهانه 32 هزارتومان که 5 ایپی قابل استفاده میباشدSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.226.36.60) وارد شده است.